ความเป็นมา

บริษัท ไท พลัส ก่อสร้าง จำกัด (เดิมบริษัท ทไท ก่อสร้าง จำกัด) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรผู้มีประสบการณ์มากกว่า ๑๐ ปี ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 • ประสบการณ์ และบทเรียนในอดีตทำให้เรามองเห็น โอกาส และการสร้างสรรค์ ผลงาน ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคปัจจุบัน โดยได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ตามความต้องการของลูกค้าที่ว่าผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานในระยะเวลาอันสั้น ภายใต้สโลแกนของบริษัทฯ ที่ว่า
  “We Build For You”
 • ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก มืออาชีพ และมีที่ปรึกษาด้านการออกแบบและเทคนิค เป็นระดับ วุฒิวิศวกรโยธา ,สามัญวิศวกรโยธา พร้อมให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเสมอ
 • ในธุรกิจอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง นอกจจากจะต้องเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ และเป็นสิ่งที่พนักงานและผู้บริหารบริษัทฯ ต้องคำนึงเสมอ คือคุณภาพ ความประณีต สวยงาม ตรงตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ทำเสมอนอกเหนือจากการตรวจสอบงานก่อสร้างทุกขั้นตอน ตามกระบวนการปกติ นั่น คือ
  ๑. หาข้อบกพร่องจากแบบ (Defect Design)
  ๒. การจบงานระหว่างวัสดุสิ่งเหล่านี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคาร ตลอดจนฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อผลสำเร็จสุดท้ายร่วมกัน คุณภาพงานดี ชีวิตย่อมมีสุข

เจตจำนง

บริษัทฯ นำศาสตร์ของพระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถ และความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างให้กับทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ ต้องเป็นบริษัทฯชั้นนำ ในการให้บริการด้านงานก่อสร้างอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี วิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย เพื่อผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านเวลา และคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ

 • ศึกษาและพัฒนา วิธีการก่อสร้าง รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
 • ศึกษาและพัฒนา ต้นทุน เช่น วัสดุทดแทน วัสดุธรรมชาติที่มีน้อยลง
 • ศึกษาและพัฒนา ระบบองค์อาคารสำเร็จรูปทุกรูปแบบ นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • สร้างและสนับสนุนกลุ่มแรงงานที่มีศักยภาพ เข้าสู่ความเป็นหุ้นส่วน
 • สร้างระบบคู่ค้าที่เป็นเลิศ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ผังองค์กร